Photoreport


Visit of Tatarstan President Rustam Minnikhanov to Shwedagon pagoda (15 photo)
See also