"Татарстан Республикасында халыкка адреслы социаль ярдђм књрсђтњ турында" Татарстан Республикасы Законына њзгђрешлђр џђм љстђмђлђр кертњ хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2005 елның 26 гыйнварында кабул ителде

1 статья. "Татарстан Республикасында халыкка адреслы социаль ярдәм күрсәтү турында" 2004 елның 8 декабрендәге 63-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законына (Ватаным Татарстан, 2004, 11 декабрь, N 250; 31 декабрь, N 260) түбәндәге үзгәрешләрне һәм љстәмәләрне кертергә:

1. 4 статьяның икенче абзацына "300 сум күләмендә" сүзләрен љстәргә.

2. 5 статьяның 1 нче пунктында:

икенче абзацка "200 сум күләмендә" сүзләрен љстәргә.

бишенче абзацтан "хезмәт ветеранына туры килә торган љлешенең" сүзләрен тљшереп калдырырга.

3. 6 статьяның икенче абзацына "300 сум күләмендә" сүзләрен љстәргә.

4. 7 статьяның икенче абзацына "250 сум күләмендә" сүзләрен љстәргә.

5. 8 статьяда:

1 пунктта "мәктәпкәчә яшьтәге балалар љчен – 1800 сум, мәктәп укучылары љчен – 2300 сум күләмендә" сүзләрен љстәргә;

2 пункттагы икенче абзацка "аена 120 сум күләмендә" дигән сүзләр љстәргә;

6 нчы пунктны түбәндәге эчтәлектәге абзац белән тулыландырырга:

"гомуми белем бирү учреждениеләрендә, башлангыч һәм урта һљнәри белем бирү учреждениеләрендә белем алучыларга туклануга уку чорында бер укучыга кљненә 3 сум күләмендә субсидия";

7 пунктта:

икенче абзацны тљшереп калдырырга;

љченче абзацны икенче абзац дип санарга һәм аны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

"16 яшькә кадәрге балага айлык пособие (гомуми белем бирү учреждениесендә укучыга – укып бетергәнче, әмма 18 яшькә җиткәннән соң түгел) түбәндәге күләмдә:

70 сум;

ялгыз ана баласына – 140 сум;

ата-аналары алиментлар түләүдән баш тарткан очракта яки Россия Федерациясе законнары белән каралган башка очракларда алиментлар түләттереп булмаса, балага; сержант, старшина, солдат һәм матрос сыйфатында хәрби хезмәткә чакыру буенча хезмәт итүче хәрби хезмәткәр баласына, шулай ук хәрби хезмәтне үтәү турында контракт тљзегәнче атасы хәрби һљнәри белем бирү учреждениесендә белем алган балага – 105 сум.";

8 пунктта:

икенче абзацка "аена 50 сум күләмендә" дигән сүзләр љстәргә;

бишенче абзацка "120 сум күләмендә" дигән сүзләр љстәргә.

6. 9 статьяның 1 нче пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

"1. Әлеге Законның 4-8 статьяларын гамәлгә ашыру тәртибе Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан билгеләнә.".

2 статья. Әлеге Закон рәсми басылып чыккан кљненнән соң 10 кљн узгач үз кљченә керә.

Татарстан Республикасы Президенты М.Ш.Шәймиев

Казан, Кремль

2005 елның 3 феврале

N 51-ЗРТ

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования