Татарстан Республикасында террорчылыкка каршы комиссия эшчәнлеген оештыру мәсьәләләре турында

"Террорчылыкка каршы тору турында" Федераль закон нигезендә, "Террорчылыкка каршы тору чаралары турында" 2006 елның 15 февралендәге 116 номерлы Россия Федерациясе Президенты Указы белән Россия Федерациясе субъектларында террорчылыкка каршы комиссияләр төзелү белән бәйле рәвештә, Татарстан Республикасында террорчылыкка каршы комиссия эшчәнлеген оештыруны тәэмин итү максатларында карар бирәм:

1. Татарстан Республикасында террорчылыкка каршы комиссиянең шәхси составын кушымта нигезендә расларга.

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты:

Татарстан Республикасында террорчылыкка каршы комиссия эшчәнлеген оештыру ягыннан һәм матди-техник тәэмин итүне тормышка ашырырга;

Татарстан Республикасы башкарма хакимият органнары тарафыннан үз вәкаләтләре чикләрендә террорчылыкка каршы торуны тормышка ашыру буенча тәкъдимнәр эшләргә һәм Татарстан Республикасында террорчылыкка каршы комиссия каравына кертергә тиеш.

3. Татарстан Республикасы Куркынычсызлык Советының Ведомствоара террорчылыкка каршы комиссиясен бетерергә.

4. "Татарстан Республикасы Куркынычсызлык Советының ведомствоара комиссияләре турында" 2000 елның 1 февралендәге ПУ-61 номерлы Татарстан Республикасы Президенты Указына (2005 елның 22 декабрендәге ПУ-513 номерлы Татарстан Республикасы Президенты Указы белән кертелгән үзгәрешләре белән), 1 пункттагы " - террорчылыкка каршы" сүзләрен төшереп калдырып, үзгәреш кертергә.

5. "Татарстан Республикасы Куркынычсызлык Советы эшчәнлегенең оештыру мәсьәләләре турында" 2000 елның 6 июнендәге ПУ-394 номерлы Татарстан Республикасы Президенты Указына (2000 елның 6 июлендәге ПУ-491 номерлы, 2000 елның 2 ноябрендәге ПУ-829 номерлы, 2002 елның 31 гыйнварындагы ПУ-65 номерлы, 2005 елның 15 ноябрендәге ПУ-992 номерлы, 2003 елның 1 апрелендәге ПУ-235 номерлы, 2003 елның 4 августындагы ПУ-563 номерлы, 2004 елның 10 мартындагы ПУ-163 номерлы, 2004 елның 21 июнендәге ПУ-461 номерлы, 2004 елның 14 сентябрендәге ПУ-604 номерлы, 2005 елның 28 маендагы ПУ-214 номерлы, 2005 елның 22 декабрендәге ПУ-513 номерлы һәм 2006 елның 18 февралендәге ПУ-64 номерлы Татарстан Республикасы Президенты указлары белән кертелгән үзгәрешләре белән), 1 пункттагы " - Татарстан Республикасы Куркынычсызлык Советының Ведомствоара террорчылыкка каршы комиссиясе (13 нче кушымта) һәм аның составы (14 нче кушымта) турындагы нигезләмә" сүзләрен төшереп калдырып, үзгәреш кертергә.

6. Түбәндәгеләрнең үз көчләрен югалтуларын танырга:

"Татарстан Республикасы Куркынычсызлык Советының аерым ведомствоара комиссияләре составларына үзгәрешләр кертү турында" 2002 елның 31 гыйнварындагы ПУ-65 номерлы Татарстан Республикасы Президенты Указының 12 һәм 13 пунктлары (2003 елның 4 августындагы ПУ-563 номерлы һәм 2005 елның 22 декабрендәге ПУ-513 номерлы Татарстан Республикасы Президенты указлары белән кертелгән үзгәрешләре белән);

"Татарстан Республикасы Куркынычсызлык Советы һәм аның эш органнары составына үзгәрешләр кертү турында" 2002 елның 15 ноябрендәге ПУ-992 номерлы Татарстан Республикасы Президенты Указының 6 пункты (2005 елның 28 маендагы ПУ-214 номерлы һәм 2005 елның 22 декабрендәге ПУ-513 номерлы указлары белән кертелгән үзгәрешләре белән);

"Татарстан Республикасы Куркынычсызлык Советының Ведомствоара террорчылыкка каршы комиссиясе составын үзгәртү турында" 2003 елның 1 апрелендәге ПУ-235 номерлы Татарстан Республикасы Президенты Указы;

"Татарстан Республикасы Куркынычсызлык Советы һәм аның эш органнары составына үзгәрешләр кертү турында" 2003 елның 4 августындагы ПУ-563 номерлы Татарстан Республикасы Президенты Указының 7 пункты (2005 елның 28 маендагы ПУ-214 номерлы һәм 2005 елның 22 декабрендәге ПУ-513 номерлы Татарстан Республикасы Президенты указлары белән кертелгән үзгәрешләре белән);

"Татарстан Республикасы Куркынычсызлык Советының Ведомствоара террорчылыкка каршы комиссиясе составын үзгәртү турында" 2004 елның 10 мартындагы ПУ-163 номерлы Татарстан Республикасы Президенты Указы;

"Татарстан Республикасы Куркынычсызлык Советы һәм аның эш органнары составына үзгәрешләр кертү турында" 2004 елның 21 июнендәге ПУ-461 номерлы Татарстан Республикасы Президенты Указының 4 пункты;

"Татарстан Республикасы Куркынычсызлык Советы, аның аерым эш органнары составларын үзгәртү һәм аларның эшчәнлегендәге кайбер оештыру мәсьәләләре турында" 2005 елның 22 декабрендәге ПУ-513 номерлы Татарстан Республикасы Президенты Указының 5 пункты;

7. Әлеге Указ кул куйган көненнән үз көченә керә.

Татарстан Республикасы Президенты М.Ш.Шәймиев

Казан, Кремль

2006 ел, 04 апрель

N УП-128

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования