"Татарстан Республикасында муниципаль хезмәт турында" Татарстан Республикасы Законының 22 статьясына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2007 елның 14 июнендә кабул ителде

1 статья

"Татарстан Республикасында муниципаль хезмәт турында" 2004 елның 24 мартындагы 18-ТРЗ номерлы Татарстан республикасы Законының 22 статьясындагы 2 пунктына (Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2004, № 3 (I өлеш) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:

түбәндәге эчтәлекле яңа бишенче абзац өстәргә:

"айлык акчалата бүләкләү;";

бишенче һәм алтынчы абзацларны тиешенчә алтынчы һәм җиденче абзацлар дип санарга.

2 статья

Әлеге Закон рәсми басылып чыккан көненнән соң 10 көн узгач үз көченә керә.

Әлеге Законның гамәлдә булуы 2007 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокукый мөнәсәбәтләргә кагыла.

Татарстан Республикасы Президенты М.Ш.Шәймиев

Казан, Кремль

2007 елның 5 июле

№ 25-ТРЗ

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования