"Җитештерү һәм куллану калдыклары турында" Татарстан Республикасы Законының 11 статьясына үзгәреш кертү хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2007 елның 14 июнендә кабул ителде

1 статья

"Җитештерү һәм куллану калдыклары турында" 1997 елның 2 июлен-дәге Татарстан Республикасы Законының 11 статьясына (Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 1997, № 7; 2001, № 11; 2004, № 3 (II өлеш); 2005, № 10 (I өлеш); 2006, № 6 (I өлеш) түбәндәге үзгәрешне кертергә:

дүртенче өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

"Эксплуатацияләнүе калдыклар белән эшләүгә бәйле предприятиеләрне, биналарны, төзелмәләрне, корылмаларны һәм башка объектларны төзү, реконструкцияләү, консервацияләү һәм ликвидацияләү шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнар нигезендә үткәрелә торган дәүләт экспертизасының уңай бәяләмәсе, күрсәтелгән объектларның проект документациясенә дәүләт экспертизасы булганда рөхсәт ителә.".

2 статья

Әлеге Закон рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.

Татарстан Республикасы Президенты М.Ш.Шәймиев

Казан, Кремль

2007 елның 5 июле

№ 26-ТРЗ

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования