"Татарстан Республикасы вәкиллекләре турында" Татарстан Республикасы Законының 12 статьясына үзгәреш кертү хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2007 елның 14 июнендәкабул ителде

1 статья

"Татарстан Республикасы вәкиллекләре турында" 2003 елның 10 нояб-рендәге 47-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 12 статьясына (Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2003, № 11) түбәндәге эчтәлекле яңа икенче өлеш өстәргә:

"Татарстан Республикасы вәкиле вазыйфасына өч елга билгеләп куела. Бер үк зат Татарстан Республикасы вәкиле вазыйфасына рәттән ике тапкырдан артык вакытка билгеләнеп куела алмый.".

2 статья

Әлеге Закон рәсми басылып чыккан көненнән ун көн узгач үз көченә керә.

3 статья

"Татарстан Республикасы вәкиллекләре турында" 2003 елның 10 нояб-рендәге 47-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 12 статьясын-дагы икенче өлешенең (әлеге Закон редакциясендә) гамәлдә булуы әлеге Закон үз көченә кергәннән соң вазыйфаларына билгеләнеп куелган Татарстан Республикасы вәкилләренә кагыла.

Татарстан Республикасы Президентына өч ай вакыт эчендә Татарстан Республикасы вәкилләрен яңадан билгеләп куюны тәкъдим итәргә.

Татарстан Республикасы Президенты М.Ш.Шәймиев

Казан, Кремль

2007 елның 5 июле

№ 28-ТРЗ

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования