"Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында" Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2007 елның 14 июнендә кабул ителде

1 статья

"Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында" 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законына (Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2004, №7 (II өлеш); 2005, №2, №4 (I өлеш), №6 (II өлеш), № 11; 2006, №4, №7 (I өлеш) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:

1) преамбулада "Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында" Федераль закон" сүзләрен "Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - "Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" Федераль закон)" сүзләренә алмаштырырга ;

2) 5 статьяның 1 өлешендәге 1 пунктының унберенче абзацының үз көчен югалтуын танырга;

3) 6 статьяның 3 өлешендә:

а) 1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

"1) муниципаль берәмлек уставы, җирле референдумда (гражданнар җыенында) кабул ителгән хокукый актлар; ";

б) 2 пунктта "җирле референдумда (гражданнар җыенында) кабул ителгән хокукый актлар," сүзләрен төшереп калдырырга;

4) 15 статьяда:

а) 1 өлештә:

түбәндәге эчтәлекле 71 пункт өстәргә:

"71 ) җирлек чикләрендә террорчылыкны һәм экстремизмны профилактикалауда, шулай ук террорчылык һәм экстремизм чагылышларыннан килгән зыяннарны минимальләштерүдә һәм (яисә) бетерүдә катнашу;";

11 пунктта "туплау" сүзеннән соң " һәм сакланышын тәэмин итү" сүзләрен өстәргә;

16 пунктның үз көчен югалтуын танырга;

19 пунктта "торак пункт чикләрендә урнашкан шәһәр урманнарыннан файдалану һәм аларны саклау" сүзләрен "җирлекнең торак пунктлары чикләрендә урнашкан шәһәр урманнарыннан, махсус сакланылучы территорияләр урманнарыннан файдалану, аларны саклау, яклау, торгызу" сүзләренә алмаштырырга;

20 пунктта "резервлау" сүзе алдыннан "җирләрне" сүзен өстәргә;

29 пунктның үз көчен югалтуын танырга;

түбәндәге эчтәлекле 32 пункт өстәргә:

"32) муниципаль урман тикшереп торуын һәм күзәтчелеген гамәлгә ашыру;";

түбәндәге эчтәлекле 33 пункт өстәргә:

"33) җәмәгать тәртибен саклау буенча халыкның ирекле формированиеләре эшчәнлеге өчен шартлар тудыру.";

б) 11 өлешнең үз көчен югалтуын танырга;

в) 2 өлешнең үз көчен югалтуын танырга;

5) түбәндәге эчтәлекле 151 статья өстәргә:

"151 статья. Җирлекнең җирле үзидарә органнарының җирлекләрнең җирле әһәмияттәге мәсьәләләренә кертелмәгән мәсьәләләрне хәл итү хокуклары

1. Җирлекнең җирле үзидарә органнары түбәндәгеләргә хокуклы:

1) җирлек музейларын булдыруга;

2) эш эзләүдә кыенлык кичерүче гражданнар өчен, 14 яшьтән 18 яшькә кадәрге балигъ булмаганнарның вакытлыча мәшгульлеге өчен җирлек территориясендә җәмәгать эшләрен оештыруда һәм финанслауда катнашуга;

3) җирлектә нотариус булмаган очракта законнарда каралган нотариаль гамәлләр кылуга;

4) опека һәм попечительлек эшчәнлеген гамәлгә ашыруда катнашуга;

5) 2005 елның 1 мартына кадәр муниципаль милектә булган торак йортларны капиталь ремонтлауны финанслауга һәм финанслашуга;

6) җирлек территориясендә җирле милли-мәдәни автономияләрнең хокукларын гамәлгә ашыруга бәйле эшчәнлекне тормышка ашыру өчен шартлар тудыруга;

7) Россия Федерациясе халыкларының милли-мәдәни үсешенә һәм җирлек территориясендәге милләтара мөнәсәбәтләр өлкәсендәге гамәлләрне тормышка ашыруга ярдәм күрсәтүгә.

2. Җирлекнең җирле үзидарә органнары әлеге статьяның 1 өлешендә күрсәтелгән мәсьәләләрне хәл итүгә, дәүләтнең бүтән ("Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" Федераль законның 19 статьясы нигезендә үзләренә тапшырылмаган) вәкаләтләрен башкаруда катнашырга, әгәр мондый катнашу федераль законнар белән каралган булса, шулай ук башка муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарының, дәүләт хакимияте органнарының компетенциясенә кетрелмәгән һәм федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары белән алар компетенциясеннән төшереп калдырылмаган бүтән мәсьәләләрне бары тик җирле бюджетларның үз керемнәре исәбеннән генә хәл итәргә хокуклы (федераль бюджеттан һәм Татарстан Республикасы бюджетыннан бирелә торган субвенцияләрдән һәм дотацияләрдән гайре).";

6) 16 статьяда:

а) 1 өлештә:

түбәндәге эчтәлекле 61 пункт өстәргә:

"61) муниципаль район территориясендә террорчылыкны һәм экстремизмны профилактикалауда, шулай ук террорчылык һәм экстремизм чагылышларыннан килгән зыяннарны минимальләштерүдә һәм (яисә) бетерүдә катнашу;";

12 пунктта "амбулатор-поликлиника" сүзләреннән соң ",стационар-поликлиника" сүзләрен өстәргә;

13 пунктның үз көчен югалтуын танырга;

түбәндәге эчтәлекле 151 пункт өстәргә:

"151) муниципаль район территориясендә реклама конструкцияләре урнаштыруга рөхсәтләр бирү, мондый рөхсәтләрне юкка чыгару, муниципаль район территориясендә үз белдеге белән урнаштырылган яңа реклама конструкцияләрен демонтажлау хакында "Реклама турында" 2006 елның 13 мартындагы 38- ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба- "Реклама турында" Федераль закон) нигезендә гамәлгә ашырыла торган күрсәтмәләр бирү;";

19 пунктта "туплау" сүзеннән соң "һәм сакланышын тәэмин итү" сүзләрен өстәргә;

б) 11 өлешнең үз көчен югалтуын танырга;

в) 2 өлештә "ия була" сүзләре алдыннан "хокукларга һәм" сүзләрен өстәргә;

г) 3 өлешнең үз көчен югалтуын танырга;

7) түбәндәге эчтәлекле 161 статья өстәргә:

"161 статья. Муниципаль районның җирле үзидарә органнарының муниципаль районнарның җирле әһәмияттәге мәсьәләләренә кертелмәгән мәсьәләләрне хәл итү хокуклары

1. Муниципаль районның җирле үзидарә органнары түбәндәгеләргә хокуклы:

1) муниципаль район музейларын булдыруга;

2) эш эзләүдә кыенлык кичерүче гражданнар өчен, 14 яшьтән 18 яшькә кадәрге балигъ булмаганнарның вакытлыча мәшгульлеге өчен муниципаль район территориясендә җәмәгать эшләрен оештыруда һәм финанслауда катнашуга;

3) опека һәм попечительлек эшчәнлеген гамәлгә ашыруда катнашуга;

4) муниципаль район территориясендә милли-мәдәни автономияләрнең хокукларын гамәлгә ашыруга бәйле эшчәнлекне тормышка ашыру өчен шартлар тудыруга;

5) Россия Федерациясе халыкларының милли-мәдәни үсешенә һәм муниципаль район территориясендәге милләтара мөнәсәбәтләр өлкәсендәге гамәлләрне тормышка ашыруга ярдәм күрсәтүгә.

2. Муниципаль районның җирле үзидарә органнары әлеге статьяның 1 өлешендә күрсәтелгән мәсьәләләрне хәл итүгә, дәүләтнең бүтән ("Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" Федераль законның 19 статьясы нигезендә үзләренә тапшырылмаган) вәкаләтләрен башкаруда катнашырга, әгәр мондый катнашу федераль законнар белән каралган булса, шулай ук башка муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарының, дәүләт хакимияте органнарының компетенциясенә кетрелмәгән һәм федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары белән алар компетенциясеннән төшереп калдырылмаган бүтән мәсьәләләрне бары тик җирле бюджетларның үз керемнәре исәбеннән генә хәл итәргә хокуклы (федераль бюджеттан һәм Татарстан Республикасы бюджетыннан бирелә торган субвенцияләрдән һәм дотацияләрдән гайре).";

8) 17 статьяда:

а) 1 өлештә:

түбәндәге эчтәлекле 71 пункт өстәргә:

"71) муниципаль район территориясендә террорчылыкны һәм экстремизмны профилактикалауда, шулай ук террорчылык һәм экстремизм чагылышларыннан килгән зыяннарны минимальләштерүдә һәм (яисә) бетерүдә катнашу;";

14 пунктта "беренчел медик - санитар ярдәм" сүзләреннән соң, "амбулатор-поликлиника," сүзләрен өстәргә;

16 пунктта "туплау" сүзеннән соң "һәм сакланышын тәэмин итү" сүзләрен өстәргә;

21 пунктның үз көчен югалтуын танырга;

25 пунктта "чикләрендә урнашкан шәһәр урманнарыннан файдалануны һәм аларны саклауны"сүзләрен "җирлекнең торак пунктлары чикләрендә урнашкан шәһәр урманнарыннан, махсус сакланылучы территорияләр урманнарыннан файдалануны, аларны саклауны, яклауны, торгызуны" сүзләренә алмаштырырга;

26 пунктта "резервлау" сүзе алдыннан "җирләрне" сүзен өстәргә;

түбәндәге эчтәлекле 261 пункт өстәргә:

"261) шәһәр округы территориясендә реклама конструкцияләре урнаштыруга рөхсәтләр бирү, мондый рөхсәтләрне юкка чыгару, шәһәр округы территориясендә үз белдеге белән урнаштырылган яңа реклама констукцияләрен демонтажлау хакында "Реклама турында" Федераль закон (алга таба - "Реклама турында" Федераль закон) нигезендә гамәлгә ашырыла торган күрсәтмәләр бирү;";

35 пунктның үз көчен югалтуын танырга;

түбәндәге эчтәлекле 37 пункт өстәргә:

"37) җәмәгать тәртибен саклау буенча халыкның ирекле формированиеләре эшчәнлеге өчен шартлар тудыру.";

б) 11 өлешнең үз көчен югалтуын танырга;

в) 2 өлешнең үз көчен югалтуын танырга;

9) түбәндәге эчтәлекле 171 статья өстәргә:

"171 статья. Шәһәр округының җирле үзидарә органнарының шәһәр округының җирле әһәмияттәге мәсьәләләренә кертелмәгән мәсьәләләрне хәл итү хокуклары

1. Шәһәр округының җирле үзидарә органнары түбәндәгеләргә хокуклы:

1) шәһәр округы музейларын булдыруга;

2) эш эзләүдә кыенлык кичерүче гражданнар өчен, 14 яшьтән 18 яшькә кадәрге балигъ булмаганнарның вакытлыча мәшгульлеге өчен шәһәр округы территориясендә җәмәгать эшләрен оештыруда һәм финанслауда катнашуга;

3) югары һөнәр белеменең муниципаль мәгариф учреждениеләрен булдыруга;

4) опека һәм попечительлек эшчәнлеген гамәлгә ашыруда катнашуга;

5) 2005 елның 1 мартына кадәр муниципаль милектә булган торак йортларны капиталь ремонтлауны финанслауга һәм финанслашуга;

6) шәһәр округы территориясендә җирле милли-мәдәни автономияләрнең хокукларын гамәлгә ашыруга бәйле эшчәнлекне тормышка ашыру өчен шартлар тудыруга;

7) Россия Федерациясе халыкларының милли-мәдәни үсешенә һәм шәһәр округы территориясендәге милләтара мөнәсәбәтләр өлкәсендәге гамәлләрне тормышка ашыруга ярдәм күрсәтүгә.

2. Шәһәр округының җирле үзидарә органнары әлеге статьяның 1 өлешендә күрсәтелгән мәсьәләләрне хәл итүгә, дәүләтнең бүтән ("Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" Федераль законның 19 статьясы нигезендә үзләренә тапшырылмаган) вәкаләтләрен башкаруда катнашырга, әгәр мондый катнашу федераль законнар белән каралган булса, шулай ук башка муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарының, дәүләт хакимияте органнарының компетенциясенә кертелмәгән һәм федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары белән алар компетенциясеннән төшереп калдырылмаган бүтән мәсьәләләрне бары тик җирле бюджетларның үз керемнәре исәбеннән генә хәл итәргә хокуклы (федераль бюджеттан һәм Татарстан Республикасы бюджетыннан бирелә торган субвенцияләрдән һәм дотацияләрдән гайре).";

10) 18 статьяның 2 өлешендәге беренче абзацында "8,9" саннарын "71-9" саннарына, "8-11" саннарын "71-11" саннарына алмаштырырга;

11) 20 статьяның 6 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

"6. Гражданнарның җирле үзидарә органнарына мөрәҗәгатьләре "Россия Федерациясе гражданнары мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында" 2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль закон белән билгеләнгән тәртиптә һәм вакытларда каралырга тиеш.";

12) 38 статьядагы 3 өлешнең үз көчен югалтуын танырга;

13) 58 статьяның 7 өлешендәге 6 пунктында "2007 елның 1 гыйнварына кадәр" сүзләрен "2009 елның 1 гыйнварына кадәр" сүзләренә алмашырырга.

2 статья

1. Әлеге Закон, үз көчләренә керү вакытлары әлеге статьяда бүтәнчә каралган нигезләмәләреннән тыш, рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.

2. Әлеге Законның 1 статьясындагы 6 пунктының "а" пунктчасындагы алтынчы һәм җиденче абзацлары, 8 пунктының "а" пунктчасындагы тугызынчы һәм унынчы абзацлары нигезләмәләре әлеге Закон рәсми басылып чыккан көннән соң 10 көн узгач үз көченә керә.

3. Әлеге Законның 1 статьясындагы 4 пунктының "а" пунктчасындагы бишенче, сигезенче, унберенче һәм уникенче абзацлары, 5 пунктының җиденче абзацы, 6 пунктының "а" пунктчасындагы бишенче абзацы, 7 пунктының алтынчы абзацы, 8 пунктының "а" пунктчасындагы алтынчы, унберенче, уникенче һәм унөченче абзацлары һәм 9 пунктының җиденче абзацы һәм 12 пункты нигезләмәләре 2008 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә.

4. Әлеге Законның 1 статьясындагы 5 пунктының алтынчы абзацы нигезләмәләре 2008 елның 15 гыйнварыннан үз көченә керә.

Татарстан Республикасы Президенты М.Ш.Шәймиев

Казан, Кремль

2007 елның 9 июле

№ 29-ТРЗ

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования