Оешмалар мөлкәтенә салым турында Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2007 елның 5 июлендә кабул ителде

1 статья

"Оешмалар мөлкәтенә салым турында" 2003 елның 28 ноябрендәге 49-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законына (Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2003, №11; 2004, №3 (I өлеш), № 4-5, №10, №11; 2005, №7-8, №11; 2006, №2 (I өлеш), №4; Ватаным Татарстан, 2006, 6 ноябрь) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:

1) 1 статьяның икенче абзацында "салым буенча хисап бирү формасын," сүзләрен төшереп калдырырга;

2) 3 статьяның 1 пунктына түбәндәге эчтәлекле 14 пунктча өстәргә:

"14) эшчәнлекләрен финанс белән тәэмин итү Татарстан Республикасы бюджеты һәм (яисә) җирле бюджетлар исәбеннән башкарыла торган автоном учреждениеләр.".

2 статья

"Оешмалар мөлкәтенә салым турында Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында" 2006 елның 3 ноябрендәге 65-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 3 статьясындагы 3 өлешенә (Ватаным Татарстан, 2006, 6 ноябрь), "2008 елның 1 гыйнварыннан" сүзләрен "2009 елның 1 гыйнварыннан" сүзләренә алмаштырып, үзгәреш кертергә.

3 статья

"Оешмалар мөлкәтенә салым турында" Татарстан Республикасы Законының 3 статьясына үзгәрешләр кертү хакында" 2005 елның 28 ноябрендәге 113-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 2 статьясындагы 2 өлешенә (Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2005, №11; Ватаным Татарстан, 2006, 6 ноябрь), "2008 елның 1 гыйнварыннан" сүзләрен "2009 елның 1 гыйнварыннан" сүзләренә алмаштырып, үзгәреш кертергә.

4 статья

1. Әлеге Закон 2008 елның 1 гыйнварыннан, әмма рәсми басылып чыккан көненнән бер айдан да иртәрәк булмаган вакытта үз көченә керә.

2. "Оешмалар мөлкәтенә салым турында" 2003 елның 28 ноябрендәге 49-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының (әлеге Закон редакциясендә) 3 статьясындагы 1 пунктының 14 пунктчасы нигезләмәләре 2007 елның 6 гыйнварыннан барлыкка килгән хокукый мөнәсәбәтләргә кагыла һәм 2009 елның 1 гыйнварыннан үз көчен югалта.

Татарстан Республикасы Президенты М.Ш.Шәймиев

Казан, Кремль

2007 елның 25 июле

№ 32-ТРЗ

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования