"Җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы депутатлары, сайланулы органнары әгъзалары, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затлары, муниципаль хезмәткәрләр, муниципаль предприятиеләр һәм учреждениеләр хезмәткәрләре хезмәте өчен түләү күләменең иң чик нормативлары турында" Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2007 елның 5 июлендә кабул ителде

1 статья

"Җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы депутатлары, сайланулы органнары әгъзалары, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затлары, муниципаль хезмәткәрләр, муниципаль предприятиеләр һәм учреждениеләр хезмәткәрләре хезмәте өчен түләү күләменең иң чик нормативлары турында" 2005 елның 30 декабрендәге 141-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законына (Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2005, № 12 (IV өлеш); 2006, № 3 (I өлеш) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:

1) 2 статьяда:

а) түбәндәге эчтәлекле 61 өлеш өстәргә:

"61. Муниципаль хезмәткәргә айлык акчалата кызыксындыру 0,5 вазыйфаи окладтан артмый торган күләмдә түләнә.";

б) түбәндәге эчтәлекле 10 өлеш өстәргә:

"10. Шәһәр һәм авыл җирлекләреннән гыйбарәт булган муниципаль берәмлекләрнең башлыкларына, айлык акчалата бүләкләүдән һәм матди ярдәмнән тыш, бер елга ике акчалата бүләкләүдән артмый торган күләмдә өстәмә рәвештә айлык акчалата кызыксындыру түләнергә мөмкин.";

2) 3 статьяда:

а) 1 өлештә түбәндәге эчтәлекле 6 пункт өстәргә:

"6) айлык акчалата кызыксындыру - алты вазыйфаи окладтан артмый торган күләмдә.";

б) 2 өлештә түбәндәге эчтәлекле 6 пункт өстәргә:

"6) айлык акчалата кызыксындыру - алты вазыйфаи окладтан артмый торган күләмдә.";

3) 1 нче кушымтаның "Баш муниципаль вазыйфалар" юлында:

а) "9 төркем" графасында "2800 - 3075" саннарын өстәргә;

б) "10 төркем" графасында "2520" санын өстәргә;

в) "11 төркем" графасында "2230" санын өстәргә;

г) "12 төркем" графасында "1955" санын өстәргә.

2 статья

Әлеге Закон рәсми басылып чыккан көненнән соң 10 көн узгач үз көченә керә.

Әлеге Законның гамәлдә булуы 2007 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокукый мөнәсәбәтләргә кагыла.

Татарстан Республикасы Президенты М.Ш.Шәймиев

Казан, Кремль

2007 ел, 31 июль

№ 37-ТРЗ

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования