"Татарстан Республикасының "Ана даны - Материнская слава" медале белән бүләкләү документларын карау һәм тапшыру тәртибе турында" Татарстан Республикасы Президенты Указына үзгәрешләр кертү хакында

"Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре турында" Татарстан Республикасы Законының кљченә керүе уңаеннан карар бирәм:

1. Татарстан Республикасы Президентының "Татарстан Республикасының "Ана даны - Материнская слава" медале белән бүләкләү документларын карау һәм тапшыру тәртибе турында"гы 2000 елның 2 ноябрендәге 828 нче Указына преамбулада "Татарстан Республикасының "Ана даны - Материнская слава" медален булдыру турында" сүзләрен "Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре турында" сүзләре белән алыштырып, үзгәрешләр кертергә.

2. Татарстан Республикасы Президентының "Татарстан Республикасының "Ана даны - Материнская слава" медале белән бүләкләү документларын карау һәм тапшыру тәртибе турында"гы 2000 елның 2 ноябрендәге 828 нче Указы нигезендә расланган "Татарстан Республикасының "Ана даны - Материнская слава" медале белән бүләкләү документларын карау һәм тапшыру тәртибе хакында Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә :

а) 1 пунктта "Татарстан Республикасының "Ана даны - Материнская слава" медален булдыру турында" сүзләрен "Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре турында" сүзләре белән алыштырырга;

б) 2 пунктның беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

"Медаль белән аналар - Татарстан Республикасы территориясендә яшәүче, биш һәм күбрәк бала тудырган, уллыкка яисә кызлыкка алган һәм тәрбияләп үстергән, кимендә бер балигъ булмаган балалы Россия Федерациясе гражданнары бүләкләнә";

в) 4 пункттан "һәм социаль тәэмин итү" сүзләрен тљшереп калдырырга, 4 пунктны түбәндәге эчтәлектәге икенче җљмлә белән тулыландырырга: "Бүләкләүгә тәкъдим итү љчен кандидатуралар һәм аларга характеристикалар коллектив җыелышында, конференциядә яисә җәмәгать берләшмәсенең сайлап куелган органы тарафыннан карала һәм раслана";

г) 9 пунктта "Татарстан Республикасы Президенты Аппаратына" сүзләрен "билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Президентына кертү љчен Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына" сүзләренә алыштырырга";

д) Нигезләмәне 11 пункттан соң түбәндәге редакциядә яңа 12 нче пункт белән тулыландырырга:

"12. Татарстан Республикасы Президенты Аппаратының бүләкләү бүлеге тарафыннан әзерләнгән бүләкләү материаллары Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дәүләт бүләкләре комиссиясе тарафыннан әлеге Комиссия турындагы нигезләмәдә билгеләнгән тәртиптә карала";

12-14 пунктларны шул нисбәттә 13-15 пунктлар дип исәпләргә;

е) 12 пунктта "республика матбугатында" сүзләрен "Татарстан Республикасының рәсми массакүләм мәгълүмат чараларында" сүзләренә алыштырырга;

ж) 13 пунктның беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

"Күп балалы анага Татарстан Республикасы Президенты яисә аның кушуы буенча Татарстан Республикасы Премьер-министры, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе, Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасарлары, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе урынбасарлары , Татарстан Республикасы Президенты Аппараты җитәкчесе, министрлар, дәүләт комитетлары рәисләре, башкарма хакимиятнең бүтән республика органнары җитәкчеләре, республика әһәмиятендәге район, шәһәр администрацияләре башлыклары тапшыра. Татарстан Республикасы Президенты Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшыруны башка затларга да йљкләргә мљмкин";

з) 13 пунктның бишенче абзацын "медальне" сүзен "яисә бүләкне гаиләсенә тапшыру" сүзләре белән тулыландырырга, шул ук абзацта "бүләкне тапшырган орган" сүзләрен "Татарстан Республикасы Президенты Аппараты" сүзләренә алыштырырга;

и) 14 пунктта "алар белән янәшә яисә алардан астарак" сүзләрен "алардан соң" сүзләренә алыштырырга.

3. Татарстан Республикасы районнары һәм шәһәрләре администрацияләре башлыкларына Татарстан Республикасының дәүләт бүләкләре белән бүләкләү турындагы материалларны башлап карау љчен кирәк булганда дәүләт бүләкләре буенча комиссия тљзергә.

4. Указ кул куйган кљннән кљченә керә.

Татарстан Республикасы Президенты М.Ш.Шәймиев

Казан, Кремль

2004 ел, 23 июль

N УП-494

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International