Оешмалар мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе

Татарстан Республикасы Президенты Аппаратында (алга таба - Аппарат) докуметлар әйләнешен һәм аңа контрольне, эш башкаруның бердәм системасын оештыруны Татарстан Республикасы Президентының Документлар белән тәэмин итү һәм контроль идарәсе тәэмин итә.

Татарстан Республикасы Президенты Аппаратына документлар китерү почта, фельдъегер, электр элемтәсе чаралары белән, кулдан-кулга тапшыручылар (курьерлар) аша, электрон документлар әйләнеше системасы (алга таба - ЭДО) буенча башкарыла.

Почта элемтәсе ярдәмендә Аппаратка гади, заказлы, кыйммәтле хатлар, почта карточкалары, бандероль һәм кечкенә каплар, посылкалар рәвешендәге язма корреспонденция, шулай ук басмалар китерелә.

Электр элемтәсе каналлары буйлап телеграммалар (телетайпограммалар), факсограммалар, телефонограммалар, электрон почта буенча хәбәрләр килә.

Корреспонденцияләр юллау өчен почта адресы:
Татарстан Республикасы Президенты Аппараты, Кремль, Казан шәһәре, 420014.
Татарстан Республикасы Президентының Документлар белән тәэмин итү һәм контроль идарәсе факсы: (843) 292-70-88.
Белешмәләр өчен телефон: (843) 567-89-68.
e-mail: ap.rt@tatar.ru

Эш башкару бүлегендә башлангыч теркәү узмаган корреспонденция кабул ителми һәм каралмый.

Аппаратның үзендә булдырыла торган документлар кебек үк, федераль һәм республика хакимият һәм идарә органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан, Россия Федерациясе субъектлары җитәкчеләреннән, чит илләрдән, шулай ук төрле оешмалардан һәм хосусый затлардан килгән, хисапка алуны, үтәүне һәм эштә файдалануны таләп итүче барлык документлар теркәлергә тиеш.

Документлар, аларның китерелүе, тапшырылуы ысулына яисә ЭДО системасында булдырылуына карамастан, теркәлә.

Барлык эш документлары эш башкару бүлегендә бер тапкыр теркәлә: керә торганнары - кергән көндә (ял һәм бәйрәм көннәреннән тыш), булдырыла торганнары - кул куелган яисә расланган көндә.

Кулга тапшырыла торган корреспонденция эш башкару бүлеге хезмәткәрләре тарафыннан кабул ителә яисә Татарстан Республикасы Президенты Аппараты бинасындагы (тугызынчы корпус) ведомство полициясе постында урнаштырылган мөһерләп ябыла торган махсус металл тартмага салына. Әлеге корреспонденцияне алу эш көне барышында ике тапкырдан да кимрәк булмый.

Эш вакыты булмаган, ял һәм бәйрәм көннәрендә корреспонденция шулай ук әлеге тартмага салына. Корреспонденция киләсе эш көнендә алына.

Татарстан Республикасы Президентына, Татарстан Республикасы Президенты Аппараты Җитәкчесенә адресланган, беренче вазыйфаи затлар яисә рәсми рәвештә аларны алыштыручы затлар кул куйган документлар теркәлгәннән һәм тиешенчә әзерләнгәннән соң, гадәттә, алар алынган көндә үк докладка бирелә.

Документны башкару турындагы күрсәтмә Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан Республикасы Президенты Аппараты Җитәкчесе йөкләмәсе рәвешендә бирелә һәм ЭДО системасы буенча турыдан-туры йөкләмәне үтәүчегә юллана. Электрон документ әйләнеше системасына кертелмәгән оешмаларга кәгазьгә басылган тикшерелгән документ (яисә документ күчермәсе) почта, фельдъегер элемтәсе аша юллана.